Bainistíocht Cláir

BAINISTÍOCHT CLÁIR

Tugann an Rannán Bainistíochta Cláir comhairle faoi riachtanais ghnó ghinearálta an earnáil rialtais áitiúil.

Oibríonn an Rannán le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach le coistí gnó chun cuir chuige earnála a ghlacadh i dtreo na ndúshlán gnó atá os comhair na hearnála go háirithe sna réimsí seo:

 • Tithíocht
 • Pleanáil
 • Iompar
 • Timpeallacht
 • Airgeadas
 • Pobal 


TITHÍOCHT

Tacaíonn an fhoireann tithíochta le Coiste Tithíochta agus Tógála an CLBCC trí ról bainistíochta cláir laistigh den choiste agus de na grúpaí oibre bainteacha chun luach breise a thabhairt trí hanailís agus trí fhorbairt gnó. Freisin soláthraíonn an fhoireann idirchaidreamh agus plé éifeachtach le comhlachtaí seachtracha faoi shaincheisteanna a mbíonn éifeacht acu ar an earnáil ionas gur féidir leis an gCoiste Tithíochta agus Tógála a ghlacadh go tráthúil.

Freisin tugann an fhoireann tacaíocht do Bhord an Chlár TFC Straitéiseach um Thithíocht chun treochlár a fhorbairt do sholáthar sheirbhísí TFC don earnáil rialtais áitiúil chun seirbhísí tithíochta a sholáthar go héifeachtúil agus go héifeachtach.​

Freisin is iad an fhoireann an bainisteoir conartha do sheirbhísí bogearraí iHouse agus WEB API HAP, agus iad ag déanamh idirchaidrimh leis an earnáil rialtais áitiúil chun cinntiú go soláthraíonn na díoltóirí seirbhís ardchaighdeáin.

Tá an fhoireann tithíochta ag rith tionscadail faoi láthair chun déanamh cinnte go gcomhlíonann Údaráis Áitiúla an Acht um Rialú Creidmheasa 2013 i dtaobh an Chlár Lárnach Creidmheasa. Is é atá i gceist leis sin ná go dtugann údaráis áitiúla sonraí faoi chomhaontuithe creidmheasa agus stair chreidmheasa iarratasóirí na todhchaí a sheiceáil.

Tá an fhoireann ag obair le Comhairle Cathrach Chorcaí agus leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun feabhas a chur ar sheirbhísí custaiméara trí shonraí a mhalartú i dtaobh sholáthar thacaí tithíochta.


PLEANÁIL

Tá an rannóg pleanála ag tacú le roinnt córas a úsáideann údaráis phleanála um chúnamh leis an bhfeidhm pleanála a riar agus cothabháileann iad. ​

Clúdaíonn na córais sin:

 • Comhairliúcháin réamhphleanála (PrePlan)
 • Iarratais phleanála a phróiseáil ó fháil go cinneadh (iPlan)
 • Forfheidhmiú chinntí pleanála chun forbairt neamhúdaraithe a rialú (Forfheidhmithe)
 • An córas ar líne um fiosruithe pleanála (ePlan)

Leis na córais sin déantar cinnte go gcloítear leis an reachtaíocht phleanála atá i bhfeidhm i bPoblacht na hÉireann, trí spriocdhátaí a ghiniúint de réir mar a theastaíonn le linn an phróisis phleanála.

Tá siad comhtháite freisin le córais eile, agus úsáid á baint as aitheantóir uathúil chun na córais a nascadh lena chéile.  Is iad na cineálacha córais a bhfuil siad comhtháite leo ná:

 • Bainistíocht Cáipéisí (diosc)
 • Córas Faisnéise Geografaí (CFG)
 • Córais Bainistíochta Airgeadais (Agresso)
 • Fiosruithe Pleanála Ar Líne
 • Idirghníomhú leictreonach le Ranna Rialtais

Tá an rannóg Pleanála ag obair faoi láthair le roinnt díoltóirí chun Córas Pleanála Ar Líne a fhorbairt. Ceadóidh sé sin d’iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar chead pleanála trí thairseach gréasáin agus cáipéisí scanta a cheangal chun tacú leis an iarratas. Próiseas go hiomlán uathoibrithe a bheidh ann agus beidh sé comhtháite freisin leis na córais chúil atá in úsáid in údaráis na hÉireann i.e., iPlan, APAS agus Odyssey. Nuair a bheidh sé curtha ar fáil, beidh an córas comhtháite le córas an Bhoird Phleanála maidir le hachomhairc. 

Tá muid ag obair leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, chun bogearraí nua a chur in ionad na mbogearraí reatha E-Count, a dhéanann bainistíocht ar shonraí vótála roimh thoghcháin agus ina ndiaidh.


IOMPAR

Oibríonn an t-aonad iompair leis an' Oifig Bainistíochta Bóithrede chuid na n-údarás áitiúil agus leis an Roinn Iompair Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) chun dhá phríomhchóras TFC náisiúnta a fhorbairt, tacú leo agus a chothabháil.

 • Córas Bainistíochta Cosáin MapRoad (MapRoad PMS); córas láraithe um bainistíocht acmhainní bóthair le haghaidh na n-údarás áitiúil
 • Córas Ceadúnaithe Oibreacha Bóthair MapRoad (MRL); córas láraithe chun ceadúnais oscailte bóthair a bhainistiú agus a phróiseáil


TIMPEALLACHT

Déanann an GBRÁ bainistíocht ar fhorbairt agus chothabháil an chóras Cosain ár n-Uisce/Protect Our Water (POW) um chlárú daibhche séarachais.​​​​​

Faoi láthair tá reachtaíocht nua á hachtú a chuirfidh deireadh leis an ngá le hathchlárú.


CEADÚNÚ NÁISIÚNTA

Is í an GBRÁ na bainisteoirí conartha don Chóras Náisiúnta Comhtháite Ceadúnaithe a urraíonn an DJEI. Freisin déanann an GBRÁ le DJEI agus leis an earnáil údaráis áitiúil chun ar threoir an AE chun ‘Gach Seirbhís Gnó a chur Ar Líne faoi Shamhain 2017’.​​​​


SEIRBHÍSÍ OIFIGE

Leantar ar aghaidh ag soláthar Sheirbhís oifige tríd an tseirbhís roinnte GBRÁ do na húdaráis áitiúla.

Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR): Is é an méid iomlán a próiseáladh go dtí seo ó 2009 maidir leis an Muirear NPPR ná €577m. Is é figiúr YTD 2017 ná €27m agus is ionann sin agus 76% den mhéid iomlán a próiseáladh i 2016; ba é sin ná €35.7m.

Cosain ár n-Uisce/Protect Our Water (POW): Tá 463,274 cláraithe do Chosain ár n-Uisce (POW):  Is ionann sin agus ráta 87% bunaithe ar fhigiúir daonáirimh 2016.


Tá an reachtaíocht um athchlárú á dréachtú ag an DHPCLG faoi láthair. Ní bheidh sé riachtanach athchlárú agus beidh deimhnithe cláraithe reatha bailí fós.