Oifig um aistriú seirbhísí uisce

RANNÁN AN OIFIG UM AISTRIÚ SEIRBHISÍ UISCE (OASU)


Bunaíodh an Oifig um Aistriú Seirbhísí Uisce (OASU) ag an CLBCC i 2013 chun tacú le Clár Athchóirithe na Seirbhísí Uisce. 

Rinneadh an OASU a chomhtháthú sa GBRÁ i 2015 agus soláthraíonn sí tacaíocht d’údaráis áitiúla maidir le seirbhísí uisce a aistriú go hUisce Éireann.  Glacann sí ról gníomhach i mbainistiú an phróiseas athraithe agus déanann sí ionadaíocht ar leas údarás áitiúil agus ball foirne.  Déanann an oifig ionadaíocht ar an earnáil ar bhealach comhordaithe agus í ag obair leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG), le hUisce Éireann agus páirtithe leasmhara eile.