Plé le Fostaithe

PLÉ LE FOSTAITHE

Tugann an Rannán um Plé le Fostaithe treoir, comhairle agus tacaíocht ghairmiúil, chuimsitheach agus fhreagrúlach d’údaráis áitiúla faoi Acmhainní Daonna (AD) agus Caidreamh Tionsclaíoch (CT).  Is í aidhm obair an rannáin ná forbairt an dea-chleachtas ó thaobh acmhainní daonna a éascú san earnáil, chun clár oibre athchóirithe an rialtais áitiúil agus na seirbhíse poiblí a léiriú. 

Is í an príomhghuth ar thaobh na bainistíochta maidir le saincheisteanna trasearnála le comhlachtaí ionadaíocha do bhaill foirne rialtais áitiúil.  Ina theannta sin, tugann sé comhairle don earnáil agus eagraíonn cuir chuige i dtreo AD, oiliúint agus forbairt agus cúrsaí comhlíontachta. 

RÉIMSÍ LÁRNACHA OIBRE

 • Caidreamh Fostaithe
 • Straitéis AD
 • Forbairt agus cur i bhfeidhm beartais
 • Foghlaim agus Forbairt
 • Sláinte agus Sábháilteacht
 • Reachtaíocht fostaíochta agus comhlíontachta
 • Faisnéis agus Comhairliúchán
 • Comhionannas agus Éagsúlacht
 • Cosaint Leanaí
 • Saoráil Faisnéise
 • GDPR

 

CAIBIDLÍ NÁISIÚNTA

 • Déanann ceannaireacht thar ceann na hearnála i gcaibidlí faoi chomhaontuithe náisiúnta
 • Déanann ceannaireacht thar ceann na hearnála i gcaibidlí agus plé le ceardchumainn agus cumainn foirne faoi gach ábhar a bhaineann le húdaráis áitiúla
 • Déanann cinntiú go n-oibríonn fóram an Chomhairle Náisiúnta Údaráis Áitiúil (CNÚC) go héifeachtach chun gach éileamh caidrimh thionsclaíoch a phróiseáil ag a mbíonn impleachtaí náisiúnta
 • Déanann ionadaíocht ar an earnáil ar chomhlacht Forfheidhmithe na n-Údarás Áitiúil agus na Seirbhíse Poiblí

 

IONADAÍOCHT GHAIRMIÚIL

 • Déanann ionadaíocht ghairmiúil ar údaráis áitiúla in imeachtaí tríú páirtí, lena n-áirítear Breithniú agus Réiteach an Choimisiúin um Chaidreamh Oibre, idirghabháil ag an gCúirt Oibreachais agus aon phróiseas comhaontaithe eile um idirghabháil, eadráin nó breithniú

 

RÓL COMHAIRLEACH

 • Cabhraíonn le húdaráis áitiúla taighde a dhéanamh le haghaidh caibidlí agus plé le ceardchumainn agus le cumainn foirne ar leibhéal áitiúil, le hullmhú lena n-aghaidh agus le hiad a stiúradh.
 • Tugann treoir d’údaráis áitiúla faoin raon iomlán de shaincheisteanna AD lena n-áirítear tionchar reachtaíochta nua nó leasaithe, cearta fostaíochta, forbairt teimpléad um dhea-chleachtas agus tugann saineolas agus comhairle AD de réir mar a theastaíonn

 

STRAITÉIS AD AGUS BEARTAS AD

 • Comhordaíonn agus tugann tacaíocht do thionscnaimh chun cleachtais éifeachtacha acmhainní daonna a éascú ar fud na hearnála i réimsí mar fhorbairt straitéisí agus bheartais AD, chun déanamh cinnte go bhfreastalaíonn siad siúd ar riachtanais sonracha na n-údarás áitiúil

 

FOGHLAIM AGUS FORBAIRT

 • Treoir, comhairle agus tacaíocht d’údaráis áitiúla faoi conas freastal go héifeachtach ar riachtanais fhoghlama agus fhorbartha a gcuid fostaithe chun spriocanna oibriúcháin don todhchaí a chomhlíonadh agus acmhainn a bhfórsa saothair a uasmhéadú

 

COMHIONANNAS AGUS ÉAGSÚLACHT

 • Comhairle agus tacaíocht maidir le saincheisteanna reachtaíochta agus acmhainní daonna i réimsí mar chomhionannas deiseanna, éagsúlacht agus míchumas

 

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT

 • Comhairle, eolas agus treoir chun tacú leis an earnáil feidhmíocht ard a bhaint amach i sláinte agus sábháilteacht, cabhraíonn le comhlíonadh reachtaíocht agus déanann cinnte go leantar ar aghaidh ag cur i bhfeidhm agus ag príomhshruthú an dea-chleachtais.