Iarratais ar Fhaisneis

Ag Teacht ar Fhaisnéis Comhshaoil

Ba chóir Iarratais le Teacht ar Fhaisnéis Comhshaoil a sheoladh chuig:

Ms Noeleen McHugh
AIE Information Officer
Local Government Management Agency,
35-39 Usher’s Quay,
Dublin 8, D08 XKP7


Nuair atá iarratas á dhéanamh le teacht ar fhaisnéis faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis Comhshaoil, iarrtar ort:

  • rá go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi Rialacháin RFCagus é a chur isteach i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach (nmchugh@lgma.ie),
  • do chuid sonraí teagmhála a sholáthar,
  • an fhaisnéis comhshaoil atá ag teastáil, agus cineál agus modh na rochtana a theastaíonn uait, a shonrú chomh soiléir agus is féidir.
    Cuirfear an cinneadh maidir le d'iarratas in iúl faoi cheann míosa ón tráth a gheofar é de ghnáth.

Céard is féidir liom a dhéanamh má bhím míshásta le cinneadh maidir le m'iarratas?

Má mheasann tú gur diúltaíodh d'iomlán nó do pháirt de d'iarratas bunaidh ar fhaisnéis chomhshaoil, nó nár déileáladh leis i gceart de réir fhorálacha Rialachán RFC,féadfaidh tú, faoi cheann tréimhse nach lú ná mí amháin tar éis duit an cinneadh a fháil ón LGMA, iarraidh ar an LGMA athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar chuid nó ar iomlán an chinnidh.

Ní ghearrfar táille ar bith ort do phróiseas an athbhreithnithe inmheánaigh.

Eiseofar toradh scríofa an athbhreithnithe duit, lena gcuirfear an cinneadh agus fáth an chinnidh in iúl duit, chomh maith le comhairle faoi do cheart chun achomhairc chuig an gCoimisinéir um Faisnéis Chomhshaoil, lena n-áiritear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc dá leithéid, faoi cheann míosa amháin ó dháta faighte an iarratais.

Táillí

Faoi mar a fhoráiltear lena n-aghaidh i Rialacháin RFC, ní éilítear aon táille tosaigh agus duine ag cur iarratais ar fhaisnéis isteach faoi RFC chuig an LGMA. Féadfaidh údarás poiblí táille réasúnach a ghearradh áfach ar fhaisnéis comhshaoil a sholáthar de réir na Rialachán.

Tá na táillí sin leagtha síos mar seo a leanas ag an LGMA:

  • Má iarrann iarratasóir cóipeanna crua, d'fhéadfaí táille €0.04 a ghearradh in aghaidh na bileoige ag brath ar líon na faisnéise a bheidh i gceist leis an iarratas.
  • Baineann táille €10.16 le faisnéis a sholáthar ar CD-ROM.
  • Cuirfear mionsonraí faoi tháillí, má bhíonn aon táillí le gearradh, sa litir dheiridh ina dtabharfar an cinneadh le fios.
  • Má bhíonn aon cheisteanna agat, is féidir dul i dteagmháil le hAonad an RFC ar an nguthán ar 01 633 2344, nó ar ríomhphost ag nmchugh@lgma.ie. 

Cosaint Sonraí

Faoi Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí (AE) 2016/679, agus faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 tá dualgas ar an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil a bheith cothrom maidir le haon fhaisnéis phearsanta a bhailítear a láimhseáil agus a stóráil. Faoin na hachtanna cosnaítear príobháideachas pearsanta agus cearta dhaoine aonair trí theorainn a chur leis an tslí a úsáideann agus a roinneann an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil do fhaisnéis phearsanta.

Nuair a thugann faisnéis phearsanta dúinn, tá cearta agat maidir le conas a úsáidtear an fhaisnéis. Tá dualgas ar an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil do shonraí a choimeád príobháideach agus slán.

Cad é Sonraí Pearsanta?

Faoi Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí (AE) 2016/679 tugtar sainmhíniú ar ‘shonraí pearsanta’ mar:

‘aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha saineathanta nó in-sainaitheanta (‘ábhar sonraí’); is é is duine nádúrtha in-sainaitheanta ann duine is féidir a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt a dhéanamh d'aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó ceann amháin nó níos mó de thosca a bhaineann go sonrach le céannacht fhisiceach, fhiseolaíoch, ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin;’

Tá dualgas orainn aon Shonraí Pearsanta a chosaint atá:

• Á choinneáil ar ríomhaire
• Á choinneáil ar phaipéar ná ar aon chóras comhdúcháin láimhe eile
• I bhfoirm grianghrafanna, taifead TCI/fhiseáin; do ghrianghraf nó taifid de do ghuth.

Tá dualgas orainn na nithe seo a leannas a chinntiú i gcónaí:

(a) go ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil go dleathach, go cothorm agus go trédhearcach;
(b) go mbailítear do shonraí pearsanta do chuspóirí sonraithe, follasacha agus dlisteanacha agus nach ndéantar aon phróiseáil bhreise air ar bhealach atá neamhfhreagrach do na cuspóirí sin;
(c) go bhfuil do shonraí pearsanta imleor, ábhartha agus teoranta do cad atá riachtanach maidir leis na cuspóirí agus don phróiseáil a dhéantar orthu.
(d) go bhfuil do shonraí pearsanta cruinn agus, nuair atá sé riachtanach, coimeádta suas chun dáta;
(e) go gcoimeádtar do shonraí pearsanta i bhfoirm nach dtugtar cead aitheantas a thabhairt ar ábhair shonraí ar feadh níos mó ná an t-am atá riachtanach do na cuspóirí atá cúis leis an bpróiseáil;
(f) go ndéantar próiseáil ar an sonraí pearsanta ar bhealach a chinntíonn slándáil cuí, ina measc cosaint ó phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach agus ó chailliúint thimpisteach, ó scrios nó ó damáiste. Úsáidtear bearta teicniúla cuí nó bearta eagraíochtúla chun é sin a dhéanamh .

Nuair a chláraíonn an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil Sonraí Pearsanta fút, tá ceart agat na nithe seo a leannas a bheith ar eolas agat:
(a) sonraí teagmhála Oifigigh Cosanta Sonraí na Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil;
(b) cad a dhéanfar le do shonraí pearsanta agus an chúis atá leis;
(c) gníomhaireachta eile, más ann, gur féidir do shonraí pearsanta a roinnt leo.

Chomh maith leis sin, tá ceart agat na nithe seo a leannas a bheith ar eolas agat chun cinntiú go bhfuil an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil ag gníomhú ar bhealach atá cothrom agus follasach:

a) an fad a choimeádfaimid do Shonraí Pearsanta, agus an chúis atá leis;
b) go bhfuil ceart agat iarratas ar rochtain ar do Shonraí Pearsanta a chur isteach, cóip dá Shonraí Pearsanta a fháil, aon bhotúin atá ann a cheartú, do Shonraí Pearsanta a scriosadh (i gcásanna áirithe), cuir i gcoinne a úsáide, agus é a aistriú (‘iniomparthacht sonraí’);
c) go bhfuil ceart agat caoineachán a chur i dtaisce údaráis mhaoirseachta;
d) aon chinnteoireacht uathoibrithe a bhí ann, próifíliú san áireamh, a bheith ar eolas agat agus na cúiseanna a bhí leis.

Conas teacht ar do Shonraí Pearsanta

Faoi Alt 12 de Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí 2016/679 tá ceart agat fáil amach, saor in aisce, an bhfuil aon fhaisnéis ag an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil fút. Is féidir an fhaisnéis atá againn a fháil amach agus an chúis atá leis.

Tá dualgas ar an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil freagra a thabhairt ar d’iarratas ar fhaisnéis mar seo laistigh de mhí.
Faoi Alt 12 de Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí 2016/679 tá ceart agat cóip d’aon fhaisnéis phearsanta atá againn a fháil in aon fhoirm atá againn. Tá tú i dteideal a bheith ar an eolas maidir leis an áit a bhfuaireamar an fhaisnéis, an tslí a úsáideadh é agus má thugtar é d’aon duine eile.

Tá seans go n-iarrfar na nithe seo a leannas ort chun cabhrú linn dul i ngleic le d’Iarratas Duine ar a S(h)onraí:

• Cruthúnas Céannachta
• Seoladh poist reatha nó roimhe seo
• An bhfuil faisnéis shonrach nó an fhaisnéis ar fad atá ag an an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil ag teastáíl.

Caithfear gach iarratas ar shonraí pearsanta atá a choimeád ag an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil a chur i scríbhinn tríd an bpost nó trí ríomhphoist chuig:

Oifigeach Cosanta Sonraí,
Teach on Rialtais Áitiúil,
35-39 Cé Uiséir,
Baile Átha Cliath 8,
D08 XKP7.
Ríomhphoist: dataprotection@lgma.ie
Teileafón: 01 633220

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Más é do thuairim nach bhfuil meas ar do chearta cosanta sonraí á léiriú ag an Ghníomhaireacht Bainistíochta Ríaltais Áitúil , téigh i dteagmháil linn le do thoil. Muna bhfuil tú sásta lenár bhfreagra, is féidir dul i dteagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí ar an seoladh seo:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise
LoCall: 1890 252 231, Teileafón: 057 8684800, Faisc: 057 8384757
Ríomhphoist: info@dataprotection.ie
Suíomh gréasáin: http://www.dataprotection.ie