Rialtas Aitiúil na hÉireann

ÚDARÁIS ÁITIÚLA NA HÉIREANN


Tá 31 údarás áitiúil in Éirinn, a sholáthraíonn raon leathan seirbhísí maidir le bóithre; trácht; pleanáil; tithíocht; forbairt eacnamaíoch agus pobail; timpeallacht, caitheamh aimsire agus seirbhísí áiseanna; seirbhísí dóiteáin agus clár na dtoghthóirí a choimeád. 

Seachas na húdaráis áitiúla sna contaetha Dún Laoghaire, Fine Gall agus Baile Átha Cliath Theas agus sna cathracha Baile Átha Cliath, Corcaigh agus Gaillimh, tá gach contae agus cathair roinnte i gceantair bhardasacha agus comhairleoirí ag déanamh ionadaíochta ag an am céanna ar an gceantar bardasach agus ar an údarás áitiúil. San iomlán, tá 95 cheantar bardasach sa tír.

Tá 949 comhairleoir sa tír, agus an líon comhaltaí comhairle in údaráis áitiúla ag síneadh ó 18 go 63. Is í chomhairle thofa an fóram um dhéanamh beartais san údarás áitiúil; gníomhaíonn comhaltaí mar fho-eagar cinnteoireachta don chomhairle fhoriomlán i dtaobh a gceantair bhardasaigh. Cleachtann comhairlí tofa (ag feidhmiú ar leibhéal údaráis áitiúil nó ceantair bhardasaigh) ‘feidhmeanna forchoimeádta’ atá sainithe sa dlí thar raon reachtaíochta. Is é feidhmeannach a dhéanann bainistíocht laethúil údaráis áitiúil i.e. na hoifigigh lánaimseartha faoi stiúir an phríomhfheidhmeannaigh. Tá sé de dhualgas ar an bpríomhfheidhmeannach comhairle agus cúnamh a thabhairt don chomhairle thofa agus iad ag cleachtadh a gcuid feidhmeanna.


AIMSIGH D’ÚDARÁS ÁITIÚIL